Tom Washatka Quorum

Family – Tom Washatka

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Approval – Tom Washatka

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Without A Trace – Tom Washatka

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Chasin’ The Gypsy – Scott Dercks

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Tom – Scott Dercks

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Gotcha’ – Tom Washatka

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

El Fuego – Tom Washatka

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Atta’ Boy – Tom Washatka

Tom Washatka – EWI
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Call Me Al Di – Scott Dercks

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Now & Then – Tom Washatka

Tom Washatka – EWI
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Half Baked – Tom Washatka

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Turnin’ The Corner – Tom Washatka

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Man’s Best Friend – Scott Dercks

Tom Washatka – Saxophone
Scott Dercks – Guitar
Charlie Sauter – Bass
Ryan Korb – Drums

Band Pics

 

TW
8517
8544
8537
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
IMG_8136
IMG_8264
IMG_8212
IMG_8148
8598
8595
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
Tom Washatka Quorom at the Thrasher Opera House in Green Lake, WIsconsin. Photo by Graham Washatka - www.grahamimages.net
IMG_8079
IMG_8238
IMG_8256

Contact